ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране отношенията между ФАВИКО ООД, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“, и клиентите, наричани по-долу за крактост „ПОТРЕБИТЕЛИ“, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин https://andyvil.com/

 

1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да закупуват предалаганите в електронен магазин https://andyvil.com/ стоки при спазване на настоящите „Общи условия“.

 

2. ДОСТАВЧИКЪТ публикува на https://andyvil.com/ :

 • Описание и изображение на продуктите, които предлага;
 • Продажната цена, с начислен ДДС;
 • Информация за начините на плащане;
 • Условията за доставка
 • Условията и правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора
 • Условията за връщане на стока, с изключение на клаузите по „Закона за защита на потребителите“
 • Всякаква друга информация, съгласно българското законодателство, която ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави своевременно на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди закупуването на стоката.

 

3. Преди финализиране на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да попълни електронна форма с изискуемите от ДОСТАВЧИКА данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да подаде верни, пълни и точни данни. При промяна на данните, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да ги актуализира. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да се откаже от договора.

 

4. Преди да бъде осъществена поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изрази „онлайн“ съгласие с настоящите „Общи условия“, с което се счита за обвързан с клаузите им. С това възниква възможността ПОТРЕБИТЕЛЯТ да извършва валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез https://andyvil.com/.

 

5. Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цена са за 1 брой и не включват разходите за доставка.

 

6. Разходите за доставката се включват в крайната сума на поръчката.

 

7. Крайната сума на поръчката (цените по чл.5 и чл. 6 ) се заплаща с наложен платеж или по банков път, Pay Pal, Visa, V pay, Visa Electron, Master Card и Maestro.

 

8. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин https://andyvil.com/  и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

9. Стоката се предава на адреса за доставка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трето лице – представител на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което приема и потвърждава получаването на същата от името на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или третото лице- представител на ПОТРЕБИТЕЛЯ подписва придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес и не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената стока. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на повторното потвърждение.

 

10. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

 • Да достави в срок заявената за покупка стока
 • Да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ върху закупените от него стоки
 • Да поддържа информацията за предлаганите от него стоки на https://andyvil.com/ винаги вярна и актуална;

 

11. ДОСТАВЧИКЪТ:

 • Не носи отговорност при изчерпване на количествата от дадени артикули. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от ПОТРЕБИТЕЛЯ артикул или се предвиди забавяне на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде информиран чрез e-mail;
 • Не носи отговорност при нарушен достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол- случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва магазина;
 • Си запазва правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.
   

12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 • Да посочи верни и актуални данни- телефон за връзка, точен адрес за доставка и актуален електронен адрес (email) за кореспонденция
 • Да плати цената, която е била актуална при заявяването за покупка на избраната от него стока;
 • Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на ДОСТАВЧИКА;
 • Да получи стоката;
 • Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невеярна информация;
 • Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяне на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта https://andyvil.com/ и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет еткиета, правилата на морала и добрите нрави;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • Да не се намесва в правилното действие на системата;
 • Да не се опитва да осъществява достъп извън предоставения му;
 • Да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 • Да не извлича чрез технически средства информация от https://andyvil.com/, в т.ч. снимки, изображения, данни за потребители и др.;
 • Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.